Условия путешествия

1. ÜLDSÄTTED

Tour24 Reisibüroo OÜ on reisikorraldajate jaoks, nende huvides iseseisev ja püsiv müügiagent, kelle peamiseks tegevusalaks on lepingute vahendamine või nimetatud lepingute sõlmimine reisikorraldajate nimel ja arvel reisiteenuste osutamiseks, kes müüb ja pakub müügiks teise reisiettevõtja poolt koostatud pakettreise (reisiteenuseid) laias valikus üle maailma.

Reisiteenuse saamiseks sõlmib klient kahepoolse lepingu reisikorraldajaga, s.o reisi- või pakettreisileping reisikorraldajaga jt., kelle nimel ja arvel sõlmib nimetatud lepingu Tour24 Reisibüroo OÜ. Lepingu tingimused, s.o reisiteenuse müügi, kasutamise, muutmise, tühistamise ja vastutuse kohta on kehtestanud konkreetne reisikorraldaja. Tour24 Reisibüroo OÜ palub tungivalt kõigil klientidel vajaliku hoolsusega tutvuda reisikorraldaja poolt kehtestatud lepingutingimustega ja valida oma nõudmistele vastav lepingupartner.

Tour24 Reisibüroo OÜ edastab reisikorraldajate avaldatud teavet reisiteenuse kirjelduse, omaduste ja kvaliteedi kohta muutmata kujul. Tour24 Reisibüroo OÜ pakub oma klientidele nõustamisteenust ja kõrvalabi reisiteenuste osutamisega seotud küsimustes.

Reisiteenuse broneerimise ja/või ostmisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete (sh. ka teiste isikute, kelle jaoks ja huvides klient reisiteenust broneerib/ostab) töötlemiseks ning vajadusel Tour24 Reisibüroo OÜ äranägemisel edastamiseks reisikorraldajale ning muudele asutusele- ja/või ettevõtjatele kliendiga sõlmitud lepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

2. REISIDOKUMENDID, VIISAD JA MUUD NÕUDED

Tour24 Reisibüroo OÜ on reisikorraldajate jaoks, nende huvides iseseisev ja püsiv müügiagent, kelle peamiseks tegevusalaks on lepingute vahendamine või nimetatud lepingute sõlmimine reisikorraldajate nimel ja arvel reisiteenuste osutamiseks, kes müüb ja pakub müügiks teise reisiettevõtja poolt koostatud pakettreise (reisiteenuseid) laias valikus üle maailma.

Reisiteenuse saamiseks sõlmib klient kahepoolse lepingu reisikorraldajaga, s.o reisi- või pakettreisileping reisikorraldajaga jt., kelle nimel ja arvel sõlmib nimetatud lepingu Tour24 Reisibüroo OÜ. Lepingu tingimused, s.o reisiteenuse müügi, kasutamise, muutmise, tühistamise ja vastutuse kohta on kehtestanud konkreetne reisikorraldaja. Tour24 Reisibüroo OÜ palub tungivalt kõigil klientidel vajaliku hoolsusega tutvuda reisikorraldaja poolt kehtestatud lepingutingimustega ja valida oma nõudmistele vastav lepingupartner.

Tour24 Reisibüroo OÜ edastab reisikorraldajate avaldatud teavet reisiteenuse kirjelduse, omaduste ja kvaliteedi kohta muutmata kujul. Tour24 Reisibüroo OÜ pakub oma klientidele nõustamisteenust ja kõrvalabi reisiteenuste osutamisega seotud küsimustes.

Reisiteenuse broneerimise ja/või ostmisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete (sh. ka teiste isikute, kelle jaoks ja huvides klient reisiteenust broneerib/ostab) töötlemiseks ning vajadusel Tour24 Reisibüroo OÜ äranägemisel edastamiseks reisikorraldajale ning muudele asutusele- ja/või ettevõtjatele kliendiga sõlmitud lepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

3. REISITEENUSTE MÜÜGIKS PAKKUMINE JA MÜÜK, LEPINGU SÕLMIMINE

Reisiteenuste valik sh. kuid mitte ainult reisiteenuste hinnad ja vabade kohtade kättesaadavus ajalisel ning perioodiliselt muutub, kuna sõltub eelkõige nõudlusest reisiteenuste järele ja pakkumise olemasolust. Kiirem reisiteenuse tellimuse esitamise otsustamine ja seejärel meile vajaliku teave (reisijate nimed, sünniajad, reisikavand, kuupäevad ja muud soovitud teenused) edastamine reisija jaoks broneeringu vormistamiseks, võimaldab reisijale parema kohtade saamise soovitud reisiteenuste väljaselgitamise ja valimise ajal kehtinud tingimustel. Mida kiiremini reisiteenuste valiku otsus ja reisiteenuste vormistamiseks vajalik teabe Tour24 Reisibüroo’le edastatakse, seda vähem tõenäolisemad on muudatused reisiteenuse hindades või kohtade kättesaadavuses.

Tellimuse esitamisel tuleb reisijal Tour24 Reisibüroo’ile teatada reisijate nimed vastavalt reisidokumendis toodule (iga tähe täpsusega). Juhul, kui reisija reisidokumendis toodud nimi ei ühti reisija nimega piletil või broneeringus, on reisikorraldajal õigus nõuda reisijalt lisatasu nimemuudatuse eest või uue pileti ostmist. Reisikorraldaja ei vastuta igasuguste reisitõrgete eest, mis on tingitud reisijapoolse ebaõigesti esitatud andmetega.

Tellimuse esitamisel tuleb reisijal Tour24 Reisibüroo’ile teatada oma e-posti aadress. Teave reisiteenuste kohta edastame reisijapoolt teatatud e-posti aadressil. Reisija on vastutav meile teatatud e-posti aadressi õigsuse eest ja sellel aadressil saadetud e-posti regulaarse kontrollimise eest. Reisikorraldaja ei vastuta reisija poolt vajaliku teave kättesaamata jätmise tulemusel reisitõrgete esinemise eest juhul, kui reisitõrgeid on esinenud reisijapoolse ebaõige e-posti aadressi teatamisega.

Tellimuse esitamisel tuleb reisijal Tour24 Reisibüroo OÜ teatada oma mobiiltelefoni number. Tour24 Reisibüroo OÜ edastab reisija mobiiltelefoni numbri reisikorraldajale, et viimasel oleks võimalik reisijat reisiteenuse osutamisega seotud igasugustest muudatustest õigeaegselt informeerida. Reisikorraldaja ei vastuta reisija poolt vajaliku teave kättesaamata jätmise tulemusel reisitõrgete esinemise eest juhul, kui reisitõrgeid on esinenud reisijapoolse ebaõige mobiiltelefoni numbri teatamisega.

Juriidiliselt peetakse reisiteenuse valiku all reisijale tehtud ettepanekut esitada tema soovidele vastav tellimus (pakkumus). Kui reisijaga sõlmitud lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, muutub reisija poolt esitatud tellimus (pakkumus) koheselt pärast Tour24 Reisibüroo OÜ poolt antud kinnitust (nõustumus) ja reisijapoolset reisitasu või ettemaksu tasumist mõlemale poolele siduvaks kokkuleppeks ehk selliselt loeatakse tellimus kinnitatuks. Reisitasu või ettemaksu tasumisega kinnitab reisija lõplikult oma tellimuse ja avaldab nõustumist käesolevate reisiteenuste müügitingimustega, reisikorraldaja poolt kehtestatud tingimuste ja/või reisilepinguga ning muude reisiteenuse müügiga seoses temale teatavaks tehtud tingimustega.

Reisija soovidega või omadustega seotud erivajadustest või muudest olulisega tähtsusega asjaoludest, mis omavad ka tähtsust tellitava reisiteenuse osutamisel, tuleb teavitada Tour24 Reisibüroo OÜ enne lepingu sõlmimist.

Kui reisija ei tasu õigeaegselt ettemaksu või reisitasu, siis on Tour24 Reisibüroo OÜ ja/või reisikorraldajal õigus reisijale kinnitatud reisiteenus ühepoolselt ja ette teatamata tühistada. Kui reisijaga sõlmitud lepingus ei ole eraldi kokku lepitud teisiti, siis väljastab Tour24 Reisibüroo OÜ reisiteenuse kasutamise õigust andvad dokumendid üksnes peale reisitasu täielikku tasumist. Pangaülekandega tasumisel peab reisitasu olema laekunud reisiteenuse kasutamise õigust andvate dokumentide väljastamisele eelneval tööpäeval.

Kinnitatud tellimuse muutmis- ja tühistamisvõimalused on piiratud. Odavama hinnaklassiga reisiteenuste puhul muutmis- ja tühistamisvõimalused reeglina puuduvad, kallima hinnaklassiga paindlikumate reisiteenuste puhul on muutmine ja tühistamine võimalik, kuid seda üldjuhul teatud lisatasu eest. Juhul, kui reisijal tekib vajadus kinnitatud tellimust muuta või tühistada, peab ta sellest teavitama Tour24 Reisibüroo OÜ kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ehk kirjalikult või elektronposti teel. Kinnitatud tellimuse muutmisega kaasneb reisijal kohustus tasuda kõik muutmisega seonduvad lisakulud, sh eelnimetatud lisatuasu.

Juhul, kui reisija soovib osta paindlike tingimustega reisiteenust tagamaks kinnitatud tellimuse muutmisvõimaluse ja reisitasu tagasi saamise võimaluse teenuse tühistamisel, peab ta sellest juba tellimuse edastamise ajal teavitama Tour24 Reisibüroo OÜ.

4. REISITEENUSE KASUTAMIST VÕIMALDAVAD DOKUMENDID

Enamasti reisikorraldajad kasutavad e-pilette. E-pilet on elektrooniliselt kõige tihedamalt e-posti teel edastatav dokument, mis annab e-piletis nimetatud reisijale teenuse kasutamise õiguse vastavalt piletil toodud tingimustele. Reisiteenuse kasutamise õigust andva dokumendi (edaspidi dokumendi) kättesaamisel peab reisija vahetult (dokumendi saamise päeval) kontrollima enda nime, kuupäeva, reisikirjelduse ja teiste oluliste andmete õigsust ja vastavust tehtud tellimusele ning esitatud reisidokumentidele. Eriti on oluline kontrollida, et reisija nimi ühtiks reisidokumendis toodud nimega. Tour24 Reisibüroo OÜ kõrvaldab dokumentide väljastamisel tekkinud puudused koheselt peale vastavasisulist reisijapoolset teavitamist. Hilisem (dokumendi saamise päevale järgneval või hilisemal päeval) puuduste kõrvaldamine, muutmine või tühistamine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest olenevalt reisiteenuste tingimustest.

Tour24 Reisibüroo OÜ teeb dokumendid ja/või e-piletid reisijale kättesaadavaks Tour24 Reisibüroo OÜ reisibüroos. Reisija soovil on Tour24 Reisibüroo OÜ valmis edastama dokumendid ja/või e-piletid reisija poolt näidatud aadressile, kas kullerteenuse, postiteenuse või e-posti teel. Dokumentide edastamine ja kätteandmine toimub kliendi vastutusel. Tour24 Reisibüroo OÜ ei võta endale vastutust kullerile, postiasutusele üle antud dokumentide õigeaegse kohaletoimetamise, kätteandmise või säilimise eest.

5. REISIJAVEOTEENUSE OSUTAMISE VAHENDAMINE

Reisijaveoteenuse (laeva-, lennu-, bussi-, rongipileti) ostmisel sõlmib reisija vastava lepingu reisijaveoteenuse osutajaga (edaspidi vedajaga). Lepingupoolte kohustused kehtestab vedaja.

Reisijaveoteenust tellides peab reisija teatama meile soovitav marsruut, sõidu ajad, reisijate nimed ning millistel tingimustel piletit soovite, kas paindlikku (muutmise- ja tühistamisevõimalusega) või siiski igasuguste muutuste õiguseta soodsaimat piletit, sh ka muud Teie jaoks tähtsust omavad asjaolud.

Reisijaveoteenuse broneering võimaldab reisijale õiguse vastava pileti väljaostmiseks ettenähtud aja jooskul. Broneering ei too aga reisija ja vedaja jaoks kaasa siduvaid kohustusi ning ei taga reisijale reisijateveoteenuse kättesaadavust broneeringus toodud hindade ja tingimustega. Vedajal on alati õigus broneeringuid ühepoolselt muuta ja tühistada ning ei vedajal ega Tour24 Reisibüroo OÜ ei teki reisija ees kohustusi.

Reegline soodushinnaga piletid tuleb välja osta palju lühema aja jooksul kui täishinnaga piletid. Mida soodsam on pilet, seda lühem on tavaliselt aeg niisuguse pileti välja ostmiseks. Peab märkima, et teatud vedajad ei võimalda piletite eelnevat broneerimist, mistõttu tuleb pileti eest koheselt ka tasuda. Õegeaegselt tasumata jäänud broneeringud tühistatakse. Kui tähtaja möödumisel soovite siiski piletit välja osta, siis tuleb eraldi vormistada uus broneering.

Kui täishinnaga ostetud pileteid on võimalik muuta, tühistada ja tagastada ning saada tagasi tasutud piletiraha, siis soodushinnaga piletitel muutmis-, tühistamis-, tagastamisvõimalused reeglina puuduvad. Erinevalt täishinnaga piletist pole soodushinnaga pilet tavapäraselt muudetav ja tühistatav. Reisija nime muutmine võib olla keelatud või lubatud üksnes lisatasu eest. Muudatused on soovitatav vormistada varakult, kuna hilisemal ajahetkel võib kohtade kättesaadavus muutuda ja sellega seoses võivad kehtima hakata juba uued hinnad ning reeglid teenuse kasutamise osas.

Mitu üksteisega seotud broneeringu vormistamisel, tuleb ühe broneeringu muutmisel pöörata tähelepanu ka sellele, et teised vajalikud broneeritud või ostetud teenused vastavalt muudetud saaks. Näiteks lennupiletite muutmisel peab vaatama ega ei ole vaja muuta ka majutuse või muude teenuste kasutamise kuupäevasid.

Klienditeenindus laeval, lennukis, bussis, rongis vms sõltub täielikult vedajast, tema teenindusstandarditest ja teenindusklassist. Teatud juhtudel on lennukisse võimalik eelnevalt koht ette reserveerida, samuti saab registreerida toitlustuse erisoovid. Tour24 Reisibüroo OÜ edastab reisija soovid vedajale, kuid nimetatud teenuste kättesaadavus ei ole reisijale ilmtingimatai tagatud. Tavapäraselt ei küsi lennuettevõtja istekoha ja eritoidu reserveerimise eest lisatasu ja ei loe seda veolepingu oluliseks tingimuseks. Laeval seevastu on võimalike lisateenuste valik märksa rikkalikum ja tasulised lisateenused on reisijale tavaliselt tagatud. Tasuta lisateenuste kättesaadavus aga ei pruugi tagatud olla.

Täiendav info reisijate õigustest leiate siit: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_et.htm.

5.1. Tasuks teada lennupiletit ostes

Turvalisem on osta ühe reisi jaoks üks pilet, kui kasutada eraldi pileteid. Kui ühe pileti ostmine pole lennukompaniist tulenevatel põhjustel võimalik, tuleb planeerida ümberistumised suure ajavaruga. Peab arvestama võimalikke hilinemisi ja viivitusi ning seega minimaalselt lendude vahele jätta 3-4 tundi. Lennukompanii vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe veolepingu (pileti) piires. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennust mahajäämise korral on vastaval lennuettevõtjal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist. Eraldi piletite osas lennuettevõtjal selline kohustus puudub. Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta lennuettevõtja jätkuühenduse eest, mis on eraldi piletil. Samas lendude hilinemise ja tühistamise osas tuleb alati tähelepanu pöörata lennureisija õigustele, mis reguleeritakse vastava EL määrusega (millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta):

http://www.consumer.ee/lennureisija-oigused/ ja http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/lennureisija-oigused.

Palume tutvuda nimetatud infoga väga põhjalikult ning küsimuste korral võite pöörduda Tour24 Reisibüroo OÜ poole nõu küsimas.

Sõltumata sellest, kas reisija on ostnud erinevate lendude jaoks ühe pileti või mitu, kui ta hilineb lennule endast olenevate põhjuste tõttu, siis sellisel juhul ei ole lennuettevõtjal enam kohustust sõlmitud reisijaveolepingut täita ja tasutud veotasu ei kuulu sel juhul reisijale tagastamisele. Nimetatud juhul tuleb reisijal reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet osta.

5.2. Lennule registreerimine

Reisijaveolepingu täitmiseks tuleb reisijal tähtaegselt lennu alguskohale ilmuda. Kui klient ei ilmu tähtaegselt lennu alguskohale võib vedaja tühistada nii selle lennu, mille registreerimisele reisija hilines kui ka kõik järgnevad lennud.

Lennu alguskohas on üldjuhul vastava lennujaama ja reisijaveolepingus toodud lennuettevõtja või teda esindava lennuettevõtja check-in infokassa. Lennu alguskohas peab reisijal, ennast viivitusteta lennule registreerima (tegema check-in) ja ilmuma väljuva lennu väravasse (gate) tähtaegselt. Hilinenud reisijat ei pruugita alati lennule lubada. Lennule registreerimine lõpetatakse sõltuvalt lennujaamast ja lennuettevõtjast tavaliselt 60-120 minutit enne lennu kavandatavat väljumist. Võttes arvesse ka järjekordadele kuluvat aega tuleb lennujaama tulla ligikaudu 3 tundi enne kavandatud lennu väljumist. Eelnimetatud aega saab oluliselt vähendada kui registreeruda lennule Internetis või kasutada kallimaid piletiklasse.

Lennupiletil toodud lendusid peab kasutama vastavalt piletil toodud järjekorrale ja üksnes isiku poolt, kelle nimi on piletile kirjutatud. Lennuettevõtjal on õigus tühistada järgnevad lennud või kogu broneering, kui reisija jätab ühe lennu kasutamata.

Grupireiside puhul ja lendudel väljaspool Euroopat nõuavad lennuettevõtjad tagasilennu kinnitamist hiljemalt 72 tundi enne lennu toimumist. Kinnitamata jätmise korral on lennuettevõtjal õigus tühistada reisijale broneeritud/müüdud kohad. Kohtade kinnitamiseks tuleb reisijal helistada antud lennuettevõtja lähimasse esindusse või pöörduma Tour24 Reisibüroo OÜ poole vastava päringuga.

Lennuettevõtjal on õigus koguda lennujaamas lisamakse soovitud istekoha, kiirema registreerimise, pardalelubamise või pagasi eest. Lisamaksete suuruse määrab lennuettevõtja.

5.3. Pagas

Lennupilet annab reisijale õiguse täiendavat tasu maksmata endaga kaasa võtta teatud kogus lennu ajaks registreeritavat pagasit ja/või ka käsipagasit. Lennule lubatud pagasi kaal ja teatud juhtudel ka mõõdud on välja toodud iga konkreetse lennukompanii kodulehel või lennujaamast saadaval infolehel. Lennule registreeritava pagasi kaalu piirmääradeks ühe reisija kohta on 15-23 kg turistiklassis, kuni 30 kg äriklassis ja kuni 40 kg esimeses klassis. Teatud juhtudel kehtivad ühikupõhised piirangud, kuni kaks ühikut pagasit, millest kummagi kaal ei tohi ületada 23 kg turistiklassis või 32 kg teistes klassides. Lastele ja sülelastele on kehtestatud väiksemad piirmäärad.

Erimõõtmelisele pagasile on kehtestatud erinõuded ja reeglina ei arvestata niissugust pagasit pagasi piirmäära sisse.

Ümberistumistega lennu korral võib pagas registreerida kuni pileti lõppsihtkohani, samas ei ole see võimalik iga juhul. Sellisel põhjusel soovitame jätta endale ümberistumisteks piisavalt aega, et vajadusel oleks teil võimalik pagas välja võtta ja uuesti järgmisele lennuettevõtjale üle anda. Kuna lennureisi katkestamine transiitlinnas ei ole tavapäraselt võimalik, siis ei saa reisija kätte oma pagasit, ning sel juhul lennuettevõtja võib nõuda lisatasu omal äranägemisel.

Väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) soovitame jätta käsipagasisse. Samas käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid nagu (vedelikud üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikud ained, terariistad jms). Käsipagasi kogus peab korralikult mahtuma kas sülle, esiistme alla või siis lennukis asuvasse pagasilaekasse ja vastama lennuettevõtja poolt kehtestatud mõõtmetele. Info pagasi sisule kehtestatud detailsete piirangute kohta küsige palun lähtelennujaama tollist.

Õhutranspordiga on keelatud vedada järgimisi esemeid ja aineid:

– Relvad: igat tüüpi tulirelvad; külmrelvad (löögirelvad, lõikerelvad, torkerelvad); esemetesse monteeritud relvad; elektrišokirelvad; ärritavad, uimastavad ja halvatust põhjustavad relvad;
– Ohtlikud esemed: kaasa arvatud majapidamisriistad ja relvade sarnased esemed (teravaotsalised, teravaäärelised või nürid esemed, mis võivad tekitada kehavigastusi).
– Ohtlikud ained: plahvatusohtlikud, isesüttivad, sööbivad või korrodeeruvad, mürgised, radioaktiivsed, nakkusohtlikud ained.
– Imitatsioonid: kõigi eelpool nimetatud esemete imitatsioonid.
– Vedelikud:
(http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/aviation-security-policy/lags_en.htm).
– Kõik ained, kaubad või esemed: millel on siin mainitud ainete, kaupade või esemete tunnused, mis tekitavad kahtlust nende turvalisuse suhtes veo ajal, mis võivad olla tulekahju või plahvatuse tekkepõhjuseks ning mis võivad olla ohtlikud reisijatele või õhulaeva ekipaažile.
– Esemed, mida on keelatud vedada nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis: lõhkeained, kaasa arvatud detonaatorid, süütenöörid, granaadid, miinid ja lõhkematerjalid; gaas; propaan, butaan.
– Kergesti süttivad vedelikud, kaasa arvatud bensiin, metanool; kergesti süttivad tahked ja isereageerivad ained (keemilised regendid), sealhulgas magneesium, süüteained, pürotehnika ja valgusraketid; oksüdeerijad ja orgaanilised peroksiidid, sealhulgas pleegitavad ained ja autode keretööde komplektid; toksilised või nakkusohtlikud ained, sealhulgas rotimürk ja nakatatud veri; radioaktiivsed materjalid, sealhulgas meditsiinilised või kaubanduslikud isotoobid; söövitavad ained, sealhulgas elavhõbe ja sõidukite akud; sõidukite kütusesüsteemi osad, milles on olnud kütus.

Lennujaama turvatöötajal on õigus mitte lubada lennukisse kaasa võtta ükskõik milliseid teisi esemeid, mida ei ole kirjas mis tahes nimekirjas. Juhul kui teil on kahtlus mõne eseme suhtes, mida soovite lennukisse endaga kaasa võtta, siis soovitame teil võtta ühendust vastava lennujaama turvakontrolli ametiga küsimuse täpsustamas.

Pagasiga seotud probleeme lahendatakse lähtudes Montreali konventsioonist, mille terviktekstiga võib tutvuda siit: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0539:ET:HTML või lühendinfoga siit: http://www.consumer.ee/lennureisija-oigused/ ja http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/lennureisija-oigused.

 

5.4. Ümberistumistega lennud ja ühendusajad

Lennuettevõtjad pakkuvad müügiks ümberistumistega pileteid, kui on täidetud lennuettevõtjate poolt ettenähtud minimaalsed ümberistumisteks ettenähtud ajad ja pilet on müüdud nõuetekohaselt ehk kui neid aegasid on järgitud. Minimaalse ühendusaja jätmine kahe lennu vahele on võimalik, samas see on äärmiselt riskantne. Seepärast soovitame tungivalt osta piletid, kus ümberistumise aeg on piisavalt pikk, võttes arvesse ka võimalikke viivitusi, hilinemisi ja järjekordasid.

Kui reisija on ostnud eraldi piletid, siis nõutud minimaalsed ümberistumise ajad ei kehti ja iga järgnevat lendu käsitletakse kui uut reisi ning jälgitakse sel juhul ka nõutud lennujaama jõudmise aega (s.o 3 h varem).

Kui erinevad üksteisele järgnevad lennud on ühel piletil ja reisija ei jõua jätkulennule registreerimisele oma tegevuse või tegevusetuse tõttu, puudub sellisel juhul lennuettevõtjal kohustus reisijaga sõlmitud reisijaveolepingut täita ja tasutud veotasu ei kuulu tagastamisele. Nimetatud juhul peab reisijal reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet ostma.

Kui reisija on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele eraldi lennupiletid, siis nõutud minimaalsed ümberistumise ajad ei kehti ja iga järgnevat lendu käsitletakse kui uut reisi ning jälgitakse nõutud lennujaama jõudmise aega (s.o 3 tundi varem). Kui erinevad üksteisele järgnevad lennud on ühel piletil ja üks lend hilineb, siis vastutab reisija edasitoimetamise eest see lennuettevõtja, mille lend hilineb. Asendustransport võib olla ka muid transpordiliike transport, ka ajalisi piiranguid ei ole sel juhul lennuettevõtjale seatud ja lennuettevõtja ei ole kohustatud hüvitama tekkinud lisakulusid.

Kui erinevad üksteisele järgnevad lennud on eraldi piletitel ja reisija ei jõua tähtaegselt lennule registreerimisele mis tahes millise takistuse tõttu, lasub edasise reisi toimumise eest kogu vastutus reisijal. Eeltoodud juhul tuleb reisijal osta reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet.

Lennuettevõtja vastutus ei laiene juhtudele kui lend toimub plaanikohaselt, kuid reisija jääb ikkagi jätkulennust maha (näiteks valitud minimaalse ühendusaja ning järjekordade tõttu turva- või passikontrollis). Lendude plaanikohasel toimumisel on jätkulennule jõudmine reisija enda vastutusel. Riskide vältimiseks tuleb võimalusel valida sellised ühendused, mis jätavad lubatud miinimumaegadega võrreldes palju pikema vaheaja lendude vahel.

5.5. Lennukava, hilinemised, tühistamised

Ostetud piletil või reisikavas toodud lendude väljumis- ja saabumisajad võivad muutuda. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna tuleb aeg-ajalt ette ka lendude hilinemisi või tühistamisi. Kui lennupilet on juba varem välja ostetud ja reis kätte jõuab, siis peab reisijal lennuajad varakult üle kontrollima. Reisijavedu on väga sõltuv erinevatest tingimustest ja kuna primaarne on alati reisijate turvalisus ja heaolu, siis ei ole alati võimalik hilinemisi ja lendude tühistamist igas olukorras vältida. Reisija peab planeerima oma reis piisava ajavaruga, et võimalikud tekkida võivad muudatused lendude väljumises ei rikkuks reisile seatud ootusi ja olulisi sündmusi.

Hilinemise või tühistamise korral ei vastuta lennuettevõtja reisija ees võimalike tekkida võivate kolmandate isikute teenuste kasutamise või kasutamatajätmisega seoses tekkinud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses tekkinud võimalikku kahju.

Lennuettevõtja võib muuta oma graafikuid ja tühistada lende kui sellest teatatakse vähemalt 2 nädalat ette. Asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja ei saa mõjutada ega kontrollida võib muuta graafikuid ka lühemat etteteatamistähtaega järgides. Piletiteks vormistamata broneeringute osas ei kanna lennuettevõtja ega Tour24 Reisibüroo OÜ vastutust ega taga ka uute kohtade kättesaadavust samadel tingimustel.

Tühistatud lennule piletit omavale reisijale pakub lennuettevõtja kas piletihinna hüvitamist või muid võimalusi reisi lõppsihtkohta jõudmiseks.

5.6. Lennureisija õiguste kaitse

Sisenedes Euroopa Liidu territooriumile või väljudes Euroopa Liidu territooriumilt, samuti Euroopa Liidu siseselt lennuettevõtjate teenuseid kasutades, kaitseb reisija õigusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest. Reisija õigusi kaitstakse eelkõige seoses lennuaja muutmise sh. lennu hilinemise või lennu ärajätmisega, samuti juhul, kui reisijal keelatakse lennukisse siseneda. Määruse terviktekst on toodud:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0261&rid=2. Sellest lähemalt lühendinfot võib lugeda siit: http://www.consumer.ee/lennureisija-oigused/ ja http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/lennureisija-oigused.

6. Majutusteenuse vahendamine

Majutusteenuse vastu huvi olemasolul palume teatada eelkõige soovitav majutuse asukoht, ajavahemik, oodatud kvaliteedi tase ja majutuda soovivate isikute täpne arv, lisaks ka muud eelistused ning olulised tingimused. Teie soovidele vastava majutuse puudumisel pakub Tour24 Reisibüroo OÜ välja soovitud tingimustele kõige lähedamad alternatiivsed võimalused.

Majutusteenuse saamiseks sõlmib reisija teenuse osutamise lepingu vastava majutusettevõttega. Lepingu kohselt on majutusettevõttel kohustus osutada ja reisijal õigus saada lepingus sätestatud teenuseid kokkulepitud tingimustel. Reisija peab järgima majutusettevõtte poolt kehtestatud teenuse osutamise tingimusi ja kasutusele võetud kehtivat kodukorda. Nimetatud tingimused ja kodukord tehakse teatavaks konkreetse majutusettevõtte kodulehel. Igasugused erisoovid, nt mittesuitsetajate tuba, kõrvuti asetsevad toad, kõrgemal või madalamal asetsevad toad, Tour24 Reisibüroo OÜ reisija soovil majutusettevõttele. Selliste soovide täitmine ei pruugi alati olla võimalik. Seega ei küsi tavapäraselt majutusettevõte erisoovide täitmise eest lisatasu ega taga ka erisoovidega teenuste kindlat kättesaadavust.

Valitud majutusettevõttesse saabumisel tuleb reisijal sooritada vastavas majatusettevõttes kehtestatud sisseregistreerimine, mis ei pruugi olla samasugune teistega majutusettevõttega võrreldes. Reisija peab esitama vajalikud dokumendid nagu broneeringu kinnitus ja/või voucheri, isikut tõendava dokumendi ning täitma registreerimise blanketi. Reeglina majutusettevõtetes esimene võimalus sisseregistreerimiseks on kl. 14.00. Ameerika Ühendriikides võib olla kl. 16.00. Juhul kui reisija planeerib ilmuda majutusettevõttesse majutuse alguse päeval peale kl. 18.00, siis peab ta sellest majutusettevõtet või Tour24 Reisibüroo OÜ eelnevalt teavitada. Hilisemal saabumisel ja sellest teavitamata jätmisel võib majutusettevõte broneeringu isegi tühistada ja toa teisele isikule anda.

Tuba peab vabastama majutusettevõttest lahkumise päeval hiljemalt kl 12.00. Mõnedes majutusettevõtetes peab tuba vabastama hiljemalt kl. 10.00 lahkumise päeval. Toa vabastamise aeg peab täpsustama majutusettevõttesse sisseregistreerimisel. Teatud juhtudel saab majutusettevõttega kokku leppida tavapärasest erinevas vabastamise ajast.

Reeglina võib majutusteenuse individuaaltellimusi (üldjuhul kuni 10 koos saabuvat ja lahkuvat reisijat) muuta või tühistada kuni 24h enne majutusteenuse osutamise alguskuupäeva. Tasuta muutmine ja tühistamine ei ole võimalik messide, piirkonnas toimuvate erinevat liiki ürituste või riigipühade ajaks broneeritud majutusteenusele. Individuaaltellimuse tühistamisel vähem kui 24h enne majutuse algust või majutusteenuse tühistamata jätmisel, peab reisijal maksma vähemalt tellimuse esimese ööpäeva maksumus. Täpsed reeglid kehtestab majutusettevõte.

Majutusettevõtted, mis pakuvad majutust korter-tüüpi tubades või eraldi majades võimaldavad tasuta muutmist või tühistamist kuni 30 päeva enne majutuse alguskuupäeva. Grupitellimuste (üldjuhul alates 15 reisijat) muutmine ja tühistamine on võimalik rohkem kui 30 kalendripäeva enne majutuse alguskuupäeva. Muudatuse tegemisel kuuluvad tasumisele lisatasud.

Tour24 Reisibüroo OÜ teavitab reisijat kui muutmise ja tühistamise tingimused erinevad eelpool nimetatud tavapärastest tingimustest. Muutmise või tühistamistähtaja saabumise päevale eelnevale päeval ei saadeta reisijale välja täiendavat teadet (nt sms sõnumit) või meeldetuletust. Seetõttu on tähtajast kinnipidamine reisija ainuvastutusel.

Teenuse tühistamisel otse majutusettevõttes, sellest Tour24 Reisibüroo OÜ teavitamata, samas majutusettevõte esitab ikkagi Tour24 Reisibüroo OÜ arve kas osutatud teenuste või siis tühistamistrahvi kohta, vastutab reisija arvel toodud summade tasumise eest Tour24 Reisibüroo OÜ. Majutusteenust kasutamata ning teenuse õigeaegselt tühistamata jätmisel, tuleb reisijal tasuda teenuse kogu maksumus. Tasumiskohustust ei mõjuta ka asjaolu, kas teenust tegelikult kasutati või mitte. Ka teenuse osaliselt kasutamisel, peab reisija tasuma teenuse maksumus täies ulatuses.

Juba vormistatud broneeringu pikendamiseks soovitame muuta olemasolevat broneeringut ning mitte vormistada uut eraldi broneeringut.

Majutusettevõtetes teostatakse perioodiliselt, vastavalt vajadusele, osalisi remonditöid. Nimetastud remonditöödega üritatakse reisijaid võimalikult vähe segada, samas ei pruugi see olla võimalik igal juhul. Isegi juhul, kui reisijaid on teavitatud remonditööde ajast, siis Tour24 Reisibüroo OÜ sõltumatutel asjaoludel võib remonditööde aeg muutuda, seega ei võta Tour24 Reisibüroo OÜ ega majutusettevõte endale vastutust kui remonditööde periood esialgsega võrreldes erineb või on pikenenud. Kui majutusasutuses käivad remonditööd, siis ei anna see reisijale õigust nõuda hüvitist, teenustasu tagastamist või teenustasu alandamist. Juhul, kui remonditööde teostamine võib reisijat häirida, siis peab sellest Tour24 Reisibüroo OÜ tellimuse esitamisel teavitama. Nimetatud juhul aitab Tour24 Reisibüroo OÜ leida majutusettevõtte, kus remonditööde teostamist ei kavandata.

Võttes arvesse võimalikke tühistamisi vahetult enne majutuse algust on majutusettevõttel kombeks teha aeg-ajalt ülebroneeringuid st. broneerida mõned toad topelt. Niissugused ülebroneeringud võivad põhjustada olukordi, kus reisijal on olemas kehtiv broneering, samas kohale saabumisel selgub, et on topeltbroneeringud, seevastu soovitud/broneeritud tuba üldse puudub. Niissugusel juhul on majutusettevõttel kohustus paigutada reisija kõige lähemalt asuvasse vähemalt samatasemelisse majutusettevõttesse. Segaduse põhjustanud majutusettevõte peab hüvitama reisija transpordi teise majutusettevõttesse ja võimaldama reisijale tasuta kuni kolme minutilise telefonikõne. Tour24 Reisibüroo OÜ ei vastuta majutusettevõtte tehtud ülebroneeringutest tulenevalt põhjustatud lisakulude hüvitamise eest.

Tubade valimisel palume arvestada järgnevat. Tihtipeal on kolme- või neljainimese tubades (triple või quad) vastavalt üks või kaks lisavoodit või kaks kaheinimese voodit. Kolmeinimese tubades on tavaliselt kaheinimese voodi ja lisavoodi. Enamikes majutusasutustes ei ole kolme- või neljainimese tubades kõik voodid täismõõtmetes voodid. Kui reisija soovib lisavoodit, siis peab ta reeglina selle eest tasuma lisatasu. Kui reisija on broneerinud ühe voodiga toa, võib juhtuda, et tellitu asemel antakse reisijale tuba, milles on kaks eraldi voodit või siis vastupidi. Tour24 Reisibüroo OÜ edastab reisija soovid majutusettevõttele täpselt vastavalt reisija poolt antud juhistele, kuid majutusettevõtted ei garanteeri niissuguste erisoovide täpset täitmist.

Majutusettevõttega samas piirkonnas toimuvate messide, erinevat liiki ürituste, samuti riigipühade ajal on majutusteenuse hinnad reeglina tavapärastest hindadest palju kõrgemad. Kõik majutuse hinnad on toa kohta (oma vanni või dušiga, kui ei ole teatatud teisiti) ja sisaldavad hommikusööki (kui ei ole teatatud teisiti) ja riiklikke ning kohalikke makse (kui ei ole teatatud teisiti). Kui lastele ei võimaldata odavamat hinda, siis kuulub ka lapse eest tasumisele täishind. Teatud majutusettevõtetes, kui laste eest lisatasu ei paluta ei võimaldata ka lastele lisavoodit. Nimetatud juhul soovitame tellida kolmeinimese tuba. Laste hommikusöögi eest tuleb tavapäraselt eraldi tasuda.

Võimalikud lisatasud täiendavate teenuste eest nagu sideteenused ning energia- või turismimaksud peab reisija tasuma otse majutusettevõttele.

Sõltumata sellest, kas majutusteenuse tellimus on tasutud või mitte, võivad majutusettevõtted nõuda reisijalt enne teenuse osutamist krediitkaardi numbrit või sularaha deposiiti. Selliselt soovitakse tagada majutusettevõttes tarbitud lisateenuste eest tasumine (nt minibaar, spa jms).

Reisidokumentide ja muude väärtuslike esemete hoidmiseks ja säilimiseks soovitavad majutusettevõtted kasutada majutusettevõtte turvakappi, mis võib asuda toas või vastuvõturuumi juures. Mõnedes majutusettevõtetes on turvakapi kasutamine tasuline mõnedes tasuta. Majutusettevõte ei vastuta tuppa jäetud asjade säilimise eest.

7. REISIKORRALDAJATE PAKETTREISIDE VAHENDAMINE

Tour24 Reisibüroo OÜ poolt müügiks pakutavad ja müüdavad pakettreisid, koos kirjelduste, hindade ja reisikorraldajate andmed, kelle pakettreiside müügiks pakkumise ja müügi õigus on Tour24 Reisibüroo OÜ, ning reisikorraldajate poolt kehtestatud üksikasjalike reisitingimustega on kättesaadavad PRIMET TOUR’i reisibüroos ja veebilehel http://www.primetour.ee/.

Pakettreisi tellides sõlmib reisija pakettreisilepingu reisikorraldajaga, kes omakorda vastutab pakettreisi nõuetekohase läbiviimise, s.o teenuse osutamise, eest vastavalt pakettreisilepingus antud kirjeldustele ja tingimustele. Tour24 Reisibüroo OÜ üksnes vahendab reisikorraldaja antud teavet pakettreisi kirjelduse ja selle tingimuste kohta. Enne pakettreisilepingu sõlmimist peab reisija tutvuma reisikorraldaja kehtestatud reisitingimustega ja pakettreisi lepinguga.

Pakettreisi tellides peab reisija Tour24 Reisibüroo OÜ teatama oma mobiiltelefoni number. Tour24 Reisibüroo OÜ edastab reisija mobiiltelefoni numbri reisikorraldajale, et viimasel oleks võimalik reisijat pakettreisilepingu täitmisega seotud tekkida võivadest muudatustest õigeaegselt teavitada.

Tour24 Reisibüroo OÜ vastutab reisija poolt tasutud pakettreisi tasu tagastamise eest reisijale kuni selle tasumiseni vastavale reisikorraldajale. Nimetatud kohustus tekib Tour24 Reisibüroo OÜ üksnes juhul, kui reisikorraldaja on tunnistanud oma suutmatust täita reisijaga sõlmitud pakettreisilepingut (nt. reisikorraldaja maksejõuetus või tegevuse lõpetamine) ja reisijal on tekkinud õigus pakettreisi tasu tagasi saamisele.

Reisija peab õigeaegselt jõudma reisikorraldaja reisikinnituses toodud pakettreisi alguspunkti ning tagasisõidu puhul pakettreisi lõpp-punkti. Reisija soovil tutvustab Tour24 Reisibüroo OÜ erinevaid võimalusi pakettreisi alguspunkti ja lõpp-punktist soovitud sihtkohta sõitmiseks. Reisija ise teeb valiku reisijaveoteenuse osutaja osas. Selle valimisel palume kindlasti arvesse võtta ka võimalike takistuste, hilinemiste ja viivitustega, sh. valitsevate tavapärasest erinevate ilmastikuoludega, liiklusummikutega ja riketega. Kui reisija hilineb pakettreisi alguspunkti endast olenevate põhjuste tõttu, siis võib reisikorraldaja sõlmitud pakettreisilepingu ühepoolselt üles öelda. Nimetatud juhul ei ole reisikorraldajal kohustust tasutud reisitasu kliendile tagastada.

8. KINDLUSTUSTEENUSE VAHENDAMINE

Reisikindlustuse tellimisel sõlmib reisija reisikindlustuslepingu kindlustusandjaga. Tour24 Reisibüroo OÜ poolt vahendatavad reisikindlustused, koos nende tingimuste ja hindadega on kättesaadavad meie reisibüroos. Soovitame pühjalikult tutvuda kindlustusandjate poolt kehtestatud lepingutingimustega ning vajadusel küsida nõu reisikonsultandilt (eriti reisides riikidesse, kuhu ei ametivõimud ei soovita erinevate ohtude tõttu reisida, samuti raseduse puhul, tervisespordi harrastajatel jne).

Iga reisiteenuse tellimisega soovitame alati sõlmida reisikindlustuse lepingu, olenemata Euroopa Ravikindlustuskaardi olemasolust. Euroopa Ravikindlustuskaardi olemasolul peab vastavalt asukohamaa tariifidele siiski tasuma patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne). Sellised omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid, mis võivad olla väga kõrged. Üldjuhul tasub reisikindlustus omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi eest. Peab ka ära märkima, et väljaspool Euroopa Liitu ravikindlustuskaart ei kehti.

Reisikorraldaja ei vastuta reisijal igasuguste tekkinud kahjude või lisakulude eest. Seega teatud juhtudel ainult reisikindlustus võib tagada abi ja operatiivse hüvituse saamise (nt. reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning reisija tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral). Soovitame lisada kindlustuslepingusse ka reisitõrke kindlustuse, mis korvab ka reisijavedude ärajäämise või hilinemisega kaasnevaid ettenägematuid lisakulutused. Enne kindlustuslepingu sõlmimist soovitame tutvuda kindlustuse tingimustega.

Reisikindlustuslepingu muutmine või tühistamine on võimalik vaid lisatasu eest.

9. AUTORENDITEENUSE VAHENDAMINE

Tour24 Reisibüroo OÜ vahendusel tehtud broneeringu kaudu tagab autorendiettevõte rendiauto olemasolu kokkulepitud ajaks vastavalt kinnitatud autoklassile. Täpset automarki reeglina ei tagata.

Autorenditeenuse tellimisel sõlmib klient rendilepingu autorendiettevõttega. Lepingu sõlmimisel peab reisija tähelepanu pöörama rendilepingus toodud tingimustele, eriti omavastutuse ning juhtide registreerimise nõuetele, üldvastutusele jne. Nimetatud teenuse kasutamiseks minimaalne vanus alates 21 aastast, olenevalt autotüübist võib vanus olla isegi kõrgem. Autot võib juhtida autorendiettevõttes lepingu sõlmimisel registreeritud juht. Iga täiendava juhi registreerimise eest peab tasuma täiendavat tasu.

Autorenditeenuse tellimiseks peab reisijal olema krediitkaart. Mõnedes riikides on suurte ja luksusautode puhul nõutav kahe krediitkaardi olemasolu.

Autorenditeenuse broneeringuid on võimalik reeglina muuta ja tühistada kuni 24 tundi enne rendiperioodi alguskuupäeva, tasudes autorendiettevõtte poolt kehtestatud muutmise ja/või tühistamise tasu.

10. VASTUTUS

Reisiteenuse nõuetekohase osutamise eest vastutab reisikorraldaja, kellega on reisija lepingu sõlminud. Tour24 Reisibüroo OÜ ei vastuta reisiteenuse osutamise eest ning ei hüvita reisikorraldaja poolt reisiteenuse kvaliteedi langusest, reisi väljumise või saabumise hilinemisest, reisi katkemisest või ärajäämisest, pagasi kadumisest, tervisehäiretest, õnnetusjuhtumistest või mistahes muust reisikorraldaja tegevusest või tegevusetusest tingitud kahju. Reisija soovil abistab Tour24 Reisibüroo OÜ reisijat reisikorraldaja suhtlemisel.

Reisikorraldajad on oma tingimustes reeglina jätavad endale õiguse keelduda reisija teenindamisest ja tühistada reisija broneering või tellimus juhul, kui tema käitumine on sobimatu või seadusevastane või kui reisija käitumine põhjustab ohtu teistele reisikorraldaja klientidele või nende varale. Loetletud juhtudel, kuid mitte ainult, ei ole sobimatult või seadusevastaselt käitunud reisijal õigus tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Kui reisija sobimatu või seadusevastase käitumise puhul peab lisakulusid kandma reisikorraldaja või Tour24 Reisibüroo OÜ on reisija kohustatud vastavad kulud kas reisikorraldajale või Tour24 Reisibüroo OÜ hüvitama. Seda eelkõige juhul, kui Tour24 Reisibüroo OÜ tekib leppetrahvi tasumise kohustus reisikorraldajale reisijast tulenevatel põhjustel. Kui kinnitatud reisiteenuse, mille maksumus ei ole veel täielikult tasutud, kasutamisest keeldutakse vahetult enne reisi algust (kui reisija ei ole tasunud Tour24 Reisibüroo OÜ reisiteenuse eest täielikku hinda ning reisiteenuse tellimus ei saa enam tühistada (vt reisikorraldaja reisitingumusi, broneeringute tühistamise tähtaegu) ilma reisikorraldajale leppetrahvi maksmata Tour24 Reisibüroo OÜ poolt).

Kui reisija tekitab kahju reisikorraldajale näiteks kahjustades viimasele kuuluvat vara, siis vastutab ta tekitatud kahju hüvitamise eest täies ulatuses.

11. PRETENSIOONID, MUUD TINGIMUSED

Igasugustest tekkinud küsimustest tuleviku probleemide vältimiseks palume Tour24 Reisibüroo OÜ teavitada enne reisi algust. Mida varem reisija võimalikust muredest teavitab, seda kiirema ja parema lahenduse saab Tour24 Reisibüroo OÜ pakkuda. Kui reisija leiab reisi käigus, et osutatav reisiteenus ei vasta lepingutingimustele, peab ta sellest koheselt reisiteenuse kohapealset osutajat ja Tour24 Reisibüroo OÜ teavitama. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb esitada kirjalik pretensioon hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul reisi lõppkuupäevast ning üldjuhul mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul vastavast asjaolust teada saamisest. Kirjalik pretensioon peab saatma Tour24 Reisibüroo OÜ asukohajärgsel aadressil või e-posti aadressil info@tour24.ee ning avaldusele tuleb lisada tõendid reisitingimuste ja reisikirjelduste mittevastavuse kohta ning lisakulude kandmist ja tekkinud kahju tõendavad dokumendid. Tour24 Reisibüroo OÜ edastab avalduse reisikorraldajale.

Lennureisijate andmete edastamisest Ameerika Ühendriikide ametiasutustele

Tour24 Reisibüroo OÜ teatab, et Ameerika Ühendriikide ametiasutused nõuavad riiki sisenevate, väljuvate või läbivate lennureisijate ja lennumeeskondade isikuandmete edastamist. Sellest tulenevalt teavitab Tour24 Reisibüroo OÜ reisijaid isikuandmete töötlemisest eelnimetatud ametiasutuste poolt.

Andmete edastamine toimub kooskõlas Ameerika Ühendriikide õigusaktide ja Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud rahvusvahelise lepinguga. Andmed edastatakse USA sisejulgeolekuministeeriumile, mis on võtnud endale kohustuse kasutada sellist broneeringuinfot terrorismi ja teiste riikidevaheliste tõsiste kuritegude tõkestamiseks ja nende vastu võitlemiseks. Nimetatud andmeid võib kasutada ka lennundusjulgestust ohustavate reisijate nimekirjaga võrdlemiseks. Broneeringuinfot säilitatakse vähemalt kolm aastat ja kuus kuud ning seda võidakse jagada teistele ametiasutustele.

Vastuseid korduma kippuvatele küsimustele leiate siit: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp132a_et.doc.

Muu teabe saamiseks pöörduge meie või oma lennuettevõtte poole.