Reisikindlustus

Naudi reisimist! Kindlusta õigeaegselt, ole kaitstud õnnetuste ja ootamatuste eest.

Ravikulud

Katab välismaal osutatud meditsiiniteenustega seotud kulutused õnnetuste või ootamatu haigestumise korral, sealhulgas esmaabi, arsti poolt välja kirjutatud ravimite hinna, erakorraliste operatsioonide ja ravitoimingute hinna ning haiglasse transportimisega seotud kulud (hädaolukorras ka helikopteri tasu). Kui klient satub haiguse või õnnetuse tõttu haiglasse ja ei saa asukohariiki ettenähtud ajal naasta, kaetakse uue pileti või piletite väljavahetamisega seotud kulud.

 

Erakorraline hambaravi

Lähtuvalt kindlustuspoliisis täpsustatud summast kaetakse valuvaigistite ostuhind, hambaravi ajutiste meetmetega seotud kulud (röntgen,ravimid, ajutised plommid või hammaste väljatõmbamine).

 

Repatrieerimine

Katab lahkunu põrmu kodumaalne naasmiseks vajaliku transpordiga seotud kulud.

 

Meditsiiniline  evakueerimine

Katab arsti poolt ette nähtud transpordikulud välismaal asuvast haiglast kodumaal asuvasse haiglasse.

 

Kulud kannatanu saatjale

Vajadusel kaetakse meditsiinilise personali kulud seoses kodumaale naasmisega, s.o meditsiiniline evakueerimine,mis ei ole võimalik ilma arsti või medõe abita.

 

Passi või 10-kaardi vargus voi kaotamine

Lähtuvalt kindlustuspoliisis täpsustatud summast kaetakse transpordi- ja majutusega (hotell, toit) seotud kulud,mis on tekkinud passi või ID-kaardi uuendamisega välismaal ning passi või ID-kaardi uuendamisega seoses peetud telefonivestlusega kaasne\Kld kulud.

 

Õnnetusjuhtum surma või püsiva puude saabumisega

Kui õnnetuse tagajärjel toimub kannatanu püsiv puue või hukkumine, makstakse hüvitist lähtuvalt kindlustuspoliisis kokkulepitud summast.

 

Reisitõrge

Reisitõrkekindlustusega kaitsed end lisakulutuste eest, mis tekivad reisi katkemise, ärajäämise või juba alanud reisi graafikust kõrvalekaldumise tõttu.

 

Pagasi vargus, rööv, kahjustumine või hävinemine

Kui reisiteenuse pakkuja süüI pagas varastatakse või läheb kaduma, makstakse hüvitist pagasi reaalse väärtuse ulatuses; kui pagas on kahjustunud, hüvitatakse selle parandamisega seotud kulutused või, kui parandamine pole võimalik, makstakse hüvitist pagasi tegeliku väärtuse ulatuses.

 

Tsiviilvastutus

Katab teatud ulatuses kliendi poolt kolmanda osapoole tervisele,elule või varale põhjustatud kahju ning vajadusel ka kohtukulud.

 

Õigusabi

Katab õigusabiga seotud kulud, kui klient on vastutustundetult eiranud riiklikke traditsioone ja aktsepteeritud käitumismaneere või on tahtmatult rikkunud seadusi ning põhjustanud kolmandale osapoolele kahju.

 

Ravikulud elukohariigis

Kui ravi jätkamine on vajalik ka pärast elukohariiki naasmist katab kindlustus ravi-ja taastusraviga seotud kulutused,sealhulgas haiglatasu kuni 14ks päevaks, röntgeni, diagnostika ja protseduurid, ravimite ja sidemete ning taastusravi protseduuride hinna.

 

Suusavarustuse purunemine, kahjustamine õnnetuse korral

Katab kahjud poliisis kokku lepitud summa ulatuses.